Matt Jones of Cowboy Mouth rocking the Kenai at Washington’s 9:30 Club

Matt Jones of Cowboy Mouth rocking the Kenai at Washington's 9:30 Club (Photo: Diane Beall)

Matt Jones of Cowboy Mouth rocking the Kenai at Washington's 9:30 Club (Photo: Diane Beall)

Matt Jones of Cowboy Mouth rocking the Kenai at Washington's 9:30 Club (Photo: Diane Beall)

Matt Jones of Cowboy Mouth rocking the Kenai at Washington's 9:30 Club (Photo: Diane Beall)

Matt Jones of Cowboy Mouth rocking the Kenai at Washington's 9:30 Club (Photo: Diane Beall)

Matt Jones of Cowboy Mouth rocking the Kenai at Washington's 9:30 Club (Photo: Diane Beall)

Read more:

Doug Rappoport, playing Knaggs Guitars
Chena T2 in Fire